ТАЙЛАН


ОРХОН АЙМГИЙН  9-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 2009-2012 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ  ХЭТИЙН  ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАЙЛАН
                                                           2009-2012  ОН 
       Улсын тэргүүний   9-р цэцэрлэгийн   дунд хугацааны  стратеги  төлөвлөлтийг   2011  оны  03 сарын   01 нд   тайлангаа   багш ажилчидаар  хэлэлцүүлэн  дүгнэж   дараа  жилийнхээ    төлөвлөлтөн дээр санал  авч  дүгнэлт  хийсэн  .
Стратеги зорилт -1
Бага насны хүүхдийн  хөгжлийн  хэрэгцээг  хангахуйц чанар хүртээмжтэй  боловсролын  үйлчилгээ  үзүүүлэх  .              Õ¿¿õýä ºäðèéí òºëºâëºãºº
Õ¿¿õäèéí èðö
2009-2010
2010-2011
2011-2012
 Íèéò ä¿í
Òºëºâ
ëºãºº
ÿé
õóâü
Òºëºâëºãºº
ÿé
õóâü
Òºëºâëºãºº
ÿé
õóâü


 140
22
22047
109%
27235
33363
122%
20868
25275
121%СӨБ-ын  хамран  сургалт : 
¹
Õè÷ýýëèéí æèë
Õàìðàí ñóðãàõ òîéðãèéí
íèéò õ¿¿õýä
Òóñ öýöýðëýãò
Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé
Õóâèëáàðò
 ñóðãàëòàíä
Ñóðãóóëüä
Õàìðàãäñàí õ¿¿õýä
Òóñ öýöýðëýãò
Áóñàä öýöýðëýãò


ѪÁ-ä õàìðàãäààã¿é

ýð

ýì1
2009-2010
175
149
17
9
1
1


40
2
2010-2011
211
148
39
24
-
-


38
3
2011-2012
240
170
8
18
-
-
55
45

Стратеги зорилт -2
1.    Стандарт хангалт
цэц
 Нийт хүүхдийн тоо
Хангалттай сайн
Хангалттай
 Дундаж
Дунджаас доогуур
Хан-гүй
 Амжилт
 Чанар
1
2009
2010
1099
520
290
120
90
80
92%
73.4%

2
2010
2011

1188
523
372
137
85
70
94%
77%


3
2011
2012
1100
438
437
113
60
50
95.5
79.5
 
Зорилт -3  Менежмент
Сургуулийн  өмнөх  боловсролын талаарх бодлого шийдвэрийг  хэрэгжүүлж менежментийг  боловсронгуй  болгох  талаар :
Манай байгууллагын  эрхэм зорилго :  Тохилог орчинд чанартай сургалт явуулан хүүхдийн хөгжилд эцэг эх олон нийтийн оролцоог  нэмэгдүүлье  ,,
Манай цэцэрлэг   үйл ажиллагааíäàà  “Á¿òýýìæèéí ìåíåæìåíò,,-èéã õýðýãæ¿¿ëýí  хамтран  удирддаг .
·         Төлөвлөлт
·         Зохион байгуулалт
·         Хошуучлагч
·         Хамтын  шийдвэр гаргах зарчим дээр   үйл ажиллагаага   явуулдаг .
·         Тухай жилийнхээ зорилтыг  тодорхойлохдоо  багш ажилчид эцэг эхчүүдээс  санал  авч     төлөвлөгөөндөө  тусгаж  5 S   ÷àíàðûã õýðýãæ¿¿ëýí   ажилладаг  байна .
·         Манай  хамт олон  багаар  ажиллах  чадвартай
·         Санаачлагатай
·         Цэвэр таатай  орчин бүрдүүлэхийн  тулд  зорилго  тавьж  ажилладаг 

 Стратеги зорилт -4
        Ажилтнуудын мэдлэг ур чадварыг  дээшлүүлэх зорилгоор төлөвлөгөөтэй ажиллаж   төв  бүс  орон нутгийн сургалтанд нийт   багш ажилтныг  хамруулсан  байäàë
¹
Îãíîî
Òºâèéí
ñóðãàëòàíä
Á¿ñèéí ñóðãàëòàíä
Îðîí íóòãèéí
Áóñàä
Áóñàä

1
2009-2010
ÖÁÊ-ä
 2  òóñëàõ áàãø
Á.Ýíõöýöýã
Ä.Ä¿ãýýõ¿¿

6 áàãø

-/-


2
2010-2011
ÖÁÊ -ä
2 òóñëàõ áàãø
 Ýíõöýöýã
Ð.Áàäàìõàíä

7 áàãø
Àíãëè õýëíèé ñóðãàëòàíä 11 áàãø àæèë÷èä
Õ¿í áàéõûí ó÷èð 7 õ¿í

3
2011-2012
ÖÁÊ-ä
3 òóñëàõ áàãø
Ì.Áàéãàëìàà
Àëõàì àëõàìààð


Êîìüïþòåðèéí ñóðãàëòàíä 14 õ¿í


Áàãø íàðûí àìæèëò :
¹

Îãíîî
Àéìãèéí ÑÕÓ-ò
ýçýëñýí  áàéäàë

áàéð
Àéìãèéí “Óð ÷àäâàð,, ûí  óðàëäààíä

1


2009-2010
 Áàãø
Í.Îòãîíñ¿ðýí

Òóñãàé
áàéð

Óðàëäààí  ÿâàãäààã¿é


2


2010-2011
Áàãø Á.Ýíõöýöýã
1-ð  áàéð
Ä.Áàòæàðãàë
2-ð áàéð
3


2011-2012
 Áàãø Ä.Áàòæàðãàë 

3-ð áàéð

Áàãø Õ.Óÿíãà
1-ð áàéð


Стратеги зорилт -5  Хүүхдийн  àìæèëò :
5. Уралдаан тэмцээн /аймаг, улсын хэмжээнд/

Äóãóéëàíä
õàìðàãäñàí
íèéò õ¿¿õäèéí òîî , òºðºë
Óðàí õºäºë㺺íò
ãèìíàñòèê
“Öîäãîð õ¿¿,, øàòàð
äààì
“Õàâðûí  áàÿð ,,
á¿æèã
Ñýòãýõ ÷àäâàð,,
ûí îëèìïèàä
Ãàð çóðãèéí
óðàëäààí
2009-2010

125-  7

4-ð áàéð

Ý.Ýíõöýëìýã  1-ð áàéð
Àéìãààñ
Àëòàí ìåäàëü
Óðàí æèðãýý
Á.Íýì¿¿ëýí 2-ð áàéð
Ý.Ýíõöýëìýã 1-ð áàéð
ª.ĺë㺺í 1-ð áàéð
2010-2011

120-7

Òóñãàé áàéð
Ìýíäàìàð
ìºí㺠,Ýíõìàà
õ¿ðýë ,ìåäàëü
Àéìãààñ
Àëò   ̺í㺠Óëñàä Õ¿ðýë ìåäàëü

Òóñãàé áàéð

Àëòàí ìåäàëü
2011-2012


167-71-ð áàéð
Àëòàí ìåäàëü

Á.Áàòòîãòîõ
 Õ¿ðýë ìåäàëü
Àëòàí ìåäàëü
Óëñààñ Õ¿ðýë àâñàí

Àíãèàðàà
1-ð áàéð

3-ð áàéð

 Зорилт : 6
Цэвэрлэгээ, ариутгал халдваргүйжүүлэлт
Цэцэрлэг
БСГ-аас –өгсөн санитол, санитол хувиарлагч болон бусад  /тоогоор/
ЭМГ –аас  өгсөн ариутгалын бодис
 Бусад
9-р цэцэрлэг
íü 2009-2012
îíóóäàä

Хавар - 10 ш санитол
11 сард 6ш санитол

   
   Жавлин 30ш ,
   Æавлин 30ш
 Æàâëèí 6

11 сард
Гипоход калий
1кг , Жавлин 100 ш  өгсөн байна


       Халдварт өвчнөөс  урьдчилан сэргийлж  хийж буй ажил  2009-2011 онуудад
Эрүүлжүүлэх , чийрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 24 төрлийн сургалт явуулан давхардсан тоогоор  1645 эцэг эх хамрагдав . Үүнд :  Томуу томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх нь ,Орчны эрүүл ахуй, Бохир гарын хор холбогдол , Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх нь зэрэг сэдвээр сургалт явуулан зөвлөмж  зөвлөгөө өгсөн байна ,  Цэцэрлэгийн хүүхдийн дадал хэвшил 95% тай , чанар 78% тай  байв .  Хүүхдийг улирал  сар тутам витаминжуулж байв  Үүнд : Аньс , нохойн хошуу , чацаргана , С витамин , нэрс зэрэг байгалийн цэвэр бүтээгдэхүүнээр мөн  тараг  , сүү , аарц , цөцгий авч хүүхдийн хүнсэнд нийлүүлж байв.
Иймд халдварт өвчин гараагүй байна .

 Зорилт : 7  Эцэг эх олон нийтийн оролцоог  нэмэгдүүлэх  талаар :
 Эцэг  эх олон нийтийн оролцоо  хөтөлбөрийн хүрээнд  æèë á¿ð 17-20 ажил  төлөвлөж  явуулсан байна . Үүнд  эцэг эхийн хурлыг  улиралд 1 удаа  хийж Хишиг өдөр , гар бөмбөгийн тэмцээн ,аав ээж би  тэмцээн , Шилдэг гэр бүл шалгаруулах , хүүхдээ хэрхэн сургуульд  бэлтгэх вэ  сэдвээр сургалт ,  эрүүл мэндийн сургалтыг улиралд 1 удаа  явуулан зөвлөмж  зөвлөгөөг 1840 эцэг эхэд өгч ажилласан   байна .  2010  онд  Аймгийн  цэвэр  орчин бүрдүүлэх  жилийн хүрээнд  төрийн  ба төрийн  бус  байгууллагуудтай хамтарч  ажиллаж Канад сан , Тогтвортой амьжиргаа төсөл , болон Тэмүүжин оргил ХХК ,Бүтээл ХХК зэрэг газруудаас  нийт  26 сая төгрөгний хөрөнгө  оруулалтаар  шинэ  тоног төхөөрөмжүүд , хивс дрож , сургалтын техник хэрэгслэлүүдээр   хангагдсан байна Гадаад талбайн тохижилтыг  багш ажилчид ,эцэг эхийн хүчээр хийж  сүүдрэвч , цэцгийн мандал  , жимсны 20ш мод  бут  суулгасан ба  хөл бөмбөгийн талбай , Биеийн тамирын талбай тоглоомын  талбай зэргийг  тохижуулсан  байна .
 Õàìò îëíû íèéãìèéí àñóóäëûã øèéäâýðëýñýí áàéäàë

Áóöàëòã¿é òóñëàìæ
Øàãíàë

Ìèíèé ýõ îðîí,,
òîéðîí àÿëàë


Òºãðºãººð

Íèéò òºãðºã

 Áàéãóóëëàãà

Õàìòûí ñàíãààñ
2009-2010
  85000
Çàìûí çàðäàë
144000


268500

130000
Ñýëýíãý
Ãóðâàí ãîëûí áýë÷èð  , ñàéõíû õºòºë
Á/200.000
õ/î-ñ

827000
2010-2011

112000

305000

129000
Äîðíîãîâü” Õàìðûí õèéä ,,

á/200.000
746000
2011-2012
100000
388000

945500

135000
Äàðõàí Óëààíáààòàð


100.000

1668600

Ìàòåðèàëëàã áààçûã áýõæ¿¿ëñýí áàéäàë :Òºñëèéí íýð
Çîðèóëàëò
Íèéò òºñºâ
Õààíààñ
ÿéöýòãýë
2009-
2010
Áàãà÷óóäûí
Õºãæëèéí îð÷èí
Ñóðãàëòûí òåõíèê õýðýãñëýë
3.907.400
Òîãòâîðòîé
Àìüæèðãàà-1

ñàéí
2010
2011

Õ¿¿õýä-Îð÷èí
Ãàë çóóõíû òîíîã òºõººðºìæ

14.300.180
4240.000
 Êàíàä ñàíãààñ
Òîãòâîðòîé àìüæèðãàà-2

Õàíãàëòòàé ñàéí
2011
2012
Õ¿¿õýä–Îð÷èí -2
Áàðèëãûí èõ çàñâàð


128.634.924
“ßïîíû ºâñíèé ¿íäýñ ,,
Õàíãàëòòàé
ñàéí

Ä¿ãíýëò   :  Тавьсан  зорилтоо  80% биелүүлсэн  байна . 2009-2012 онд  цэцэрлэгийн  тохижилт  материаллаг  баазыг  нэмэгдүүлэх зорилгоор íèéò  152  сая төгрөгний  тохижилт  хийсэн нь  бусад  жилүүдийнхээс  онцлог давуу  байлаа .   Мөн  багш нарын мэдлэг боловсролыг  дээшлүүлэх  тал  дээр  анхаарч  ажилласан нь  үр дүнгээ  өгч  багш ажилчдын  40 % нь   мэдлэг  мэргэжилээ  дээшлүүлсэн байна .  Цаашид  анхаарч ажиллах   байгууллагын  менежментийг  сайжруулах  , багш ажилчдыг  менежментийн сургалтанд хамруулах ,  эрүүл ахуйн  сургалтууд  , ахицын  үнэлгээг чанаржуулах , багш нарын  гарын авлага  материал  хийх  ажлыг нэмэгдүүлэх  шаардлагатай  гэж үзлээ


БАГА   БҮЛГИЙН  ХИЧЭЭЛ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ  ТАЙЛАН
Бага  бүлгийн  багш Ж.Лхагвасүрэн, туслах багш Ц.Золжаргал нар
3-р  улиралд үзсэн   байгал  ба  амьтан  сэдвийн  хүрээнд  сурсан  дуу, шүлэг,  оньсого  ,тоглоом зэргээ  эцэг  эхдээ  тайлагнаж  тэднээс санал  хүсэлтийг  нь  сонсож  ярилцлаа. Уг  үйл  ажиллагаанд   бүлгийн 25 эцэг  эх  оролцлоо.
2012.05.21

3,6 –Р БЭЛТГЭЛ  БҮЛГИЙН  ТАЙЛАНГИЙН  ҮЙЛ  АЖИЛЛАГААНЫ  ЯВЦААС 
Тус  2  бүлгийн хүүхдүүдийн  хамтарсан гимнастикийн тоглолт, бүжиг, дуу  шүлэг  зэрэг  хүүхдийн  сурсан  мэдсэн  зүйлээр  эцэг  эхэд  тайлан  тавьж  тэднээс  санал  хүсэлтийг нь  авсан ба 12-р  сургуулийн 1-р  анги  авах  багш  Болортуяа,  сургалтын менежер Х.Энхсайхан  нарыг  урьж  тус тайланд  оролцуулж    хамтран  ажиллаа. Бүлгийн  багш Х.Уянга, Д.Эдэнэдалай, хөгжмийн багш Р.Бадамханд  нар  удирдан зохион  байгуулсан  уг  арга  хэмжээнд 2  бүлгийн  58 эцэг  эх,  бүх  бүлгийн  хүүхдүүд   орлцсон  ба  цэцэрлэгийн  шилдэг  тэргүүний  хүүхдийг  шагнаж  урамшууллаа.          2012.05.16